AICLE

L’AICLE (Aprenentatge Integrat de Continguts en Llengua Estrangera) és l’ensenyament de matèries curriculars en una llengua no vehicular. Pretén millorar les competències en llengua anglesa tot impartint el coneixement d’altres àrees. En el nostre cas hem optat per impartir el Coneixement del Medi Natural (Science) a Cicle Superior.

| 04-02-2012

 

Objectius

  • Incrementar el grau de motivació de l’alumnat.
  • Afavorir la interacció i participació de tots els alumnes.
  • Treballar en grups col·laboratius, tutoria entre iguals, treball cooperatiu...
  • Augmentar la competència digital.
  • Millorar la competència lingüística.

Metodologia
Les classes d’AICLE es treballen amb tot el grup classe fent servir metodologies diverses, centrades en els alumnes, que fomenten i motiven l’aprenentatge de l’anglès a través de les ciències naturals.
Per a cada unitat, en grups col·laboratius, els alumnes preparen un mural sobre la unitat treballada que han de presentar de manera oral a tota la classe. D’aquesta forma es treballa l’expressió escrita, comprensió i expressió oral de manera natural. El fet de treballar en diferents agrupacions facilita a l’alumne un aprenentatge més interactiu i autònom.
Per a la realització de les classes AICLE, utilitzem diversos materials i recursos, especialment les TIC, que aporten un context més ric i faciliten la integració i participació de tot l’alumnat.
A 6è comptem amb la col·laboració d’una voluntària americana que treballa amb grups petits per millorar l’expressió oral en aquesta llengua.

Beneficis d'aquest tipus de treball

  • La llengua s’utilitza alhora per aprendre i per comunicar-se.
  • L’alumne utilitza la llengua d’una manera autèntica en situacions d’aprenentatge real i no forçades.
  • Els més avançats (amb millor nivell d’anglès) són model dels que presenten dificultats amb la llengua estrangera.
  • Utilització de recursos i materials diversos, especialment TIC, per a crear un context ric, divers i real.
  • Adquisició del vocabulari i el lèxic específic en un context natural. Expressió d’idees de forma creativa i comprensió de missatges orals en diferents contextos.

Vegeu-ne alguns exemples.
 

 The Human Body
 Learning Science through English 
 The Human Reproduction 
 Energy
 Taking care of our planet
 Electricity and magnetism

 

Visiteu també la site d'AICLE.